Политика за поверителност

Добре дошли в www.premiumoffer.bg , който е собственост и се администрира от „Лаптоп.БГ“ ООД.

I. ОБХВАТ

Целта на настоящата Политика за поверителност е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, което Администраторът на лични данни „Лаптоп.БГ“ ООД осъществява чрез интернет страницата и онлайн магазина, находящи се на www.premiumoffer.bg (наричани общо „Платформата“).

Администраторът приема, че ако използват Платформата, Субектите на данни са се запознали със съдържанието на настоящата Политика за поверителност.

Администраторът си запазва правото периодично да актуализира и изменя нейното съдържание, актуалната версия на което е винаги налично на www.premiumoffer.bg.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящата Политика за поверителност, следните термини са употребени със следните значения:
1. Платформа: уебсайтът и онлайн магазинът, достъпни на www.premiumoffer.bg.
2. Лични данни: всяка информация, свързана с определен Субект на данни.
3. Администратор: „Лаптоп.БГ“ ООД, който определя целите и средствата за обработването на лични данни на Субектите на данни и/или целите и средствата за това обработване са нормативно определени и вменени.
4. Субект на данни:всяко физическо лице, което има достъп и използва Платформата, което е идентифицирано или пряко или непряко идентифицируемо въз основа на неговите лични данни.
5. Обработване: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, изтегляне, консултиране, употреба, разкриване чрез пренасяне, разпространение или друг начин за осъществяване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни;
6. Съгласие: всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данни, чрез изявление или ясно утвърждаващо действие, което изразява съгласието му за обработването на личните му данни изобщо или само за конкретни операции;
7. Договор от разстояние:: e всеки договор, сключен между Администратора, в качеството му на търговец и на Субекта на данни, в качеството му на потребител като част от организирана система за продажби от разстояние, каквато е Платформата.
8. Mastercard: Mastercard Gold, Mastercard World, Mastercard World Elite и Mastercard Platinum;
9. IIN/BIN: Идентификационен номер на издателя / Идентификационен номер на банката се отнася до първите 6 цифри от номера на платежна карта, които идентифицират финансовата институция, издала платежната карта.
10. Банка: Първа инвестиционна банка АД.
11. Предаване: разкриването на данни в трета държава или международна организация извън ЕС
12. Приложимо законодателство: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни (Законът за защита на личните данни и всички други приложими български закони и подзаконови нормативни актове), както и всички нормативни актове, от които произтичат задължения за съхраняване или за обработване на лични данни;

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Име: Лаптоп.БГ ООД;
ЕИК: 175024112;
Седалище: гр. София, ул. Тайга 14;
Адрес на управление (офис): гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7;
Тел. номер: 02 490 1111
Имейл адрес: office@laptop.bg

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАДЗОРЕН ОРГАН.

** Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)**

Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592
Имейл адрес: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

V. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ НА ОБРАБОТВАНЕ.

Видът и обемът на обработваните лични данни са обусловени от процесите, във връзка с които Администраторът ги събира и използва.

 1. Регистрация на акаунт Пълното съдържание и функционалност на Платформата, както и възможността за извършване на поръчки и покупки от Платформата са достъпни единствено от притежатели на платежни карти Mastercard, създали свой акаунт на www.premiumoffer.bg. В тази връзка, всеки Субект на данни, желаещ да се регистрира и да пазарува от Платформата, следва да предостави:
 2. адрес на електронна поща;
 3. IIN/BIN.

IIN/BIN идентифицира финансовата институция, издала платежната карта, а не самия картодържател. За целите на Платформата IIN/BIN служи за осигуряване на ексклузивен достъп до нейното съдържание единствено на притежателите на Mastercard платежни карти.

 1. ** Поръчка и доставка** За целите на обработването на поръчки и доставка на закупените артикули, Администраторът събира и данни, отнасящи се до физическата идентичност на Субекта на данни, и по-конкретно негови:
 2. Имена;
 3. Адрес на доставка;
 4. Телефонен номер

Освен това с цел администриране на поръчките, издаването на съпровождаща сделката документация, както и управление на рекламации, за всеки потребител Администраторът съхранява и информация относно поръчките, свързана с:
- Параметрите на поръчката: номер и дата на поръчката, закупен артикул, количество, цена;
- Детайли относно плащанията: дата, сума, последните 4 цифри от номера на платежната карта;
- Кореспонденция: дата и съдържание на отправени запитвания, молби, рекламации.

Обработването на горепосочените данни е необходимо за възникването и изпълнението на Договора от разстояние и произтичащите от него законови задължения, включително, но не само в областта на защита на потребителите, електронните съобщения и електронната търговия, данъчното и счетоводното законодателство, както и за установяване, упражняване и защита на/от рекламации и правни претенции.

Отказът да бъдат предоставени горепосочените лични данни може да доведе до невъзможност на Администратора да сключи и осъществи поръчката, съответно да изпълни вменените му законови задължения възникнали в тази връзка.

 1. ** Осъществяване на обратна връзка** Администраторът извършва обработване на лични данни, за да отговори на запитванията, оплаквания и молби, постъпили чрез Платформата.

Ако запитването или молбата на Субект на данни засяга въпроси, свързани с договорните му отношения с Администратора, обработването на тези лични данни се извършва на основание изпълнението на договор с настоящ клиент или за предприемането на стъпки по искане на потенциален бъдещ клиент на Администратора преди сключването на договор между тях.

В останалите случаи, Администраторът обработва:
- Имена;
- Адрес на електронна поща;
- ** Информацията, намиращата се в съдържанието на съобщението/запитването,**
на основание следните легитимни интереси:
- Предоставяне разяснения и допълнителна информация и отговор на отправени въпроси относно продукти/услуги на Администратора, както и допълване на информацията, предоставена чрез Платформата;
- Повишаване функционалността на Платформата и качеството на услугите и улесняване общуването с потребителите.

 1. ** Администриране на Платформата** Администраторът използва бисквитки и инструменти за администриране на Платформата, обезпечаване на правилно ѝ функциониране и за анализ на нейната употреба. Когато това не е съществено за нормалното функциониране на Платформата, Администраторът съхранява и/или проследява „бисквитки“ на основание своя законен интерес от анализиране на ефективността на Платформата и нейната употреба

В обхвата на някои от използваните бисквитки и инструменти попадат всички посетители на Платформата, независимо дали същите са регистрирани или не.

4.1. Бисквитки
Администраторът използва бисквитки, за да осигури ефективното функциониране на Платформата. Бисквитките позволяват на Платформата да разпознава повторни посетители и дават възможност на Администратора да събира информация за поведението на потребителите.

Бисквитките са парченца информация (малки текстови файлове) с променливо съдържание, изпращани от сървъра и съхранявани на компютърното устройство, които дават възможност за получаване на определена информация за неговия потребител. Бисквитките не съдържат изпълними файлове, вируси или шпионски софтуер, като нямат и достъп до данните, съхранявани в паметта на използваното компютърно устройство.

„Бисквитките“ могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“:
- „постоянни“ бисквитки: съхраняват се на компютърното устройство до изтичане на зададения им срок, освен ако потребителят не ги изтрие преди това.
- „сесийни“ бисквитки: изтриват се автоматично при затваряне на браузъра.

Бисквитките не съдържат изпълними файлове, вируси или шпионски софтуер, като нямат и достъп до данните, съхранявани в паметта на използваното компютърно устройство.

По отношение на функционалностите, Администраторът може да използва следните два вида бисквитки:
- 'задължителни’: задължителни по технически причини, с цел осигуряване правилното функциониране на Платформата. Посетителите не могат да деактивират този вид бисквитки и не е необходимо да дават съгласие за използване на такива бисквитки;
- 'аналитични’: използват се за измерване на трафика и анализ на конвертирането на страници. Аналитичните бисквитки могат да бъдат деактивирани;
- 'предпочитания': позволяват на посетителя да персонализира съдържанието на Платформата според предпочитанията му (например избор на език, регион, промяна на размера на текста, шрифт и др.). Бисквитките за предпочитания могат да бъдат блокирани, което може да доведе до загуба на някои от функционалностите на Платформата, но няма да попречат на нейната възможност за употреба.

Таблицата по-долу дава повече информация за различните бисквитки, използвани от Администратора:

Наименование Източник Описание Валидност
premiumoffersession PremiumOffer.bg За създаване на потребителска сесия. Докато сесията на браузъра приключи.
_gid Google Analytics За разграничаване на потребители. 24 часа
_gat Google Analytics За управление на скоростта на подаване на информация към Google Analytics. 10 минути
_ga Google Analytics За разграничаване на потребители. 2 години
cisession, inpsession*_, inptime__* Flixmedia Позволява на съдържанието на Flixmedia да бъде заредено възможно най-бързо. Докато сесията на браузъра приключи.
CookieControl civicuk.com За да бъдат запомнени предпочитанията на потребителя по отношение на бисквитките. 4 месеца

Субектите на данни могат да изтриват бисквитки от компютъра си по всяко време, както и да блокират използването им в браузъра си, като изменят настройките на браузъра да отказва използването на част или всички бисквитки. Премахването на всички бисквитки обаче може да намали функционалността на Платформата и/или да ограничи напълно или частично достъпа до нея.

Повече информация относно бисквитките и как да бъдат деактивирани е налична на: www.allaboutcookies.org.

Информация относно управлението на бисквитки според избрания браузър може да бъде открита на:
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Opera
- Apple Safari

Субектите на данни могат по всяко време да достъпът и променят настройките на бисквитките на Платформата посредством интегрирания инструмент за управление на бисквитките;.

4.2. Google Analytics
Платформата използва Google Analytics, уеб услуга на компанията Google Inc.

Google Analytics използва "аналитични бисквитки", които позволяват анализ на употребата на Платформата от посетителите. Google Analytics използва информацията, генерирана от тези бисквитки, за да съставя силно агрегирани отчети относно извършваните действия на Платформата и ползването на нейното съдържание и по-конкретно:

 • използваното устройство/настройки – резолюция и гама на визуализацията;
 • използваните настройки на браузър и операционна система;
 • посетените страници на Платформата;
 • обща статистическа информация относно дела на потребителите според обслужващата ги финансова институция – издател на картата (опосредствано чрез IIN/BIN).

Проследяването, извършвано от Google Analytics, може да бъде ограничено:

 • чрез деактивирането на „аналитичните бисквитки“ посредством интегрирания на Платформата инструмент за управление на бисквитките;
 • посредством инсталирането на допълнителна приставка. Това обаче ще деактивира употребата на Google Analytics във всички интернет страници и може да доведе до някои функционални ограничения.

VI. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Администраторът съхранява личните данни само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събрани и в съответствие с приложимото законодателство, включително, но не само в областта на защита на потребителите, електронните съобщения и електронната търговия, данъчното и счетоводното законодателство. Сроковете за съхраняване на различните типове лични данни с в зависимост от целта на тяхната обработка, като например:

 1. Регистрация на акаунт: до момента на деактивирането му, с изключение на информацията свързана със сключени Договори от разстояние;
 2. *Договор от разстояние: * 2.1. информация за сделката/транзакции: съгласно сроковете по чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 2.2. фактури и счетоводни документи: съгласно сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството; 2.3. информация свързана с оплаквания / гаранция: съгласно сроковете в Раздел IV от Закона за защита на потребителите.
 3. Обратна връзка: за срока, необходим за администриране и отговор на съответната комуникация, освен ако по-нататъшно съхранение не е необходимо за установяването или упражняването на правни претенции/искове или за защитата срещу правни претенции/искове;
 4. Бисквитки: според описания по-горе период на валидност на съответната бисквитка.

VII. ОБМЕН И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът гарантира поверителността на обработваните лични данни и спазването на всички правни разпоредби относно техния обмен и разкриване. Обмен на лични данни може да възникне само при основателна причина за това и спазване на всички приложими разпоредби на действащото законодателство по отношение на обмена на данни. Администраторът може да разкрива лични данни на следните страни, ако това е законосъобразно и/или наложително:

 • банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията*;
 • доставчици на куриерски услуги с цел осъществяване на доставката на закупения артикул.
 • доставчици на услуги по ИТ поддръжка за осигуряване безпроблемното функциониране на Платформата.
 • централни и местни органи и други публични органи за предотвратяване и разкриване на престъпления, и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от Администратора;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като счетоводство, правни услуги и други.
 • други организации в съответствие с приложимото законодателство.

*Плащанията в Платформата се извършват посредством виртуален ПОС терминал в сигурна среда, поддържан от Първа инвестиционна банка. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал директно в системата на Банката, за да може последната да обработи плащането. Администраторът няма достъп до картовата информация в нито един момент от платежния процес. Едва след приключването на плащането, частична информация относно използваната платежна карта се изпраща до Администратора с цел потвърждаване на трансакцията, както е описано в раздел V.2 по-горе.
Информацията, обработвана от Google Analytics, може да бъде предадена към сървърите на Google в САЩ. Google LLC, с адрес в САЩ: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, е страна по „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (Щит за лични данни). Това осигурява адекватно ниво на защита на данните при прехвърлянето им в САЩ. Пълният текст на рамката за личните данни между ЕС и САЩ може да бъде открит тук.

VIII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В целия период, през който Администраторът притежава или обработва личните им данни, Субектите на данни имат следните права:
1. Право на информация: да бъдат уведомени за събирането и използването на личните им данни, каквато е и целта на настоящата Политика за поверителност.
2. Право на достъп: да изискат безплатно информация дали свързани с тях лични данни се обработват, включително, но не само информация относно обработващи страни, категориите данни, произход, цел, правно основание и срок на обработка.
3. Право на коригиране: да поискат коригиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни.
4. Право на изтриване: да изискат техните данни да бъдат изтрити, ако:
4.1. са обработвани неправомерно;
4.2. са вече ненужни с оглед целите на обработването им;
4.3. Субектът на лични данни оттегли съгласието си, в случай че то е послужило като основание за обработването и липсва друго правно основание за обработване;
4.4. ако, въз основа на неговата конкретна ситуация, Субектът на данни възразява срещу обработването на личните му данни, извършвано за целите на легитимните интереси на Администратора и не съществуват законни основания за обработването, които да имат преимущество в полза на обработването;
4.5. ако законоустановеният срок на запазване на лични данни според съответното законодателство е изтекъл;
4.6. ако има указание за заличаването на лични данни от съд или компетентен надзорен орган.
5. Право на ограничаване: да поискат ограничаване на личните данни ако:
5.1. Субектът на данни оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Администратора да провери точността на тези данни;
5.2. обработването е неправомерно, но Субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на обработването им;
5.3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
5.5. Субектът на данните е възразил срещу обработването на личните му данни с цел директен маркетинг;
5.6. при проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.
6. Право на възражение: да възразят на основания, свързани с конкретната им ситуация, срещу обработването на лични данни:
6.1. извършвано за целите на легитимните интереси на Администратора
6.3. срещу обработване за целите на директен маркетинг.
7. Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране: да възразят срещу решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за тях или ги засяга съществено по подобен начин.
8. Право на преносимост на данните: да поискат от Администратора да им предостави техните личните данни, които съхранява при себе си, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, при условие че Администраторът обработва данните:
8.1. въз основа на тяхно съгласие или договор и
8.2. обработването се извършва автоматизирано.
9. Право на оттегляне на съгласие за обработване: да оттеглят съгласието си, когато такова е предоставено за обработването на лични данни, по всяко време, без дължими такси, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
10. Право на защита: да потърсят защита като:
10.1. да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни;
10.2. да образуват дело пред компетентния съд.

IX. ИСКАНИЯ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

За да получават повече информация относно защитата на личните им данни, Субектите на данни могат да се свържат с Администратора на следната електронна поща: privacy@premiumoffer.bg.

За да упражняват правата си Субектите на данни могат да изпратят подписано искане на хартия по пощата на адрес: гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7 или да отправят искането си и по електронен път на privacy@premiumoffer.bg като документът следва да е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Администраторът може да се свърже и/или поиска допълнителна информация от Субектите на данни, ако е необходима, за удостоверяване на тяхната самоличност.

X. MASTERCARD

„Мастъркард Юръп“ С.А не е администратор на Платформата, търговец или организатор на кампании, които се провеждат или представят на нея и не носи отговорност пред държавни институции, физически лица или компании, включително пред Субектите на данни. Всички запитвания относно използването на Платформата, Субектите на данни следва да отправят към Администратора.