Общи условия

Добре дошли в www.premiumoffer.bg („Платформата“), която е собственост и се aдминистрира от "Лаптоп.БГ" ЕООД (наричанo „Търговец“).

I. ОБХВАТ

 1. Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа и използването на настоящата Платформа и са приложими към всяка оферта, поръчка, покупка и Договор от разстояние, сключен между Търговеца и Потребителя.
 2. Достъпвайки и използвайки Платформата, Потребителят се счита, че е прочел тези Условия и безусловно се е съгласил да ги съблюдава и да бъде обвързан от тях.
 3. Търговецът си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, най-актуална версия на които е винаги достъпна на www.premiumoffer.bg
 4. За преглед, съхранение или отпечатване на тези Условия във формат за печат, моля кликнете тук.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Платформа: уебсайтът и онлайн магазинът, достъпни на www.premiumoffer.bg;
 2. Съдържание: текст, графики, лога, снимки, (движещи се) изображения и илюстрации;
 3. Стоки: стоки и продукти, налични и/или предлагани на Платформата;
 4. Търговец: „Лаптоп.БГ“ ЕООД, предлагащ и продаващ Стоки на Потребители чрез Платформата;
 5. Потребител: дееспособно физическо лице, което придобива Стоки чрез Платформата за цели, които не попадат в рамките на неговата търговска или професионална дейност;
 6. ** Договор от разстояние:** e всеки договор, сключен между Търговеца и Потребителя като част от организирана система за продажби от разстояние, каквато е Платформата;
 7. Начини на плащане: средствата, използвани в Платформата за осъществяване на плащания.
 8. IIN/BIN: Идентификационен номер на издателя / Идентификационен номер на банката се отнася до първите 6 цифри от номера на платежната карта, които идентифицират финансовата институция, издала картата.
 9. Mastercard: Mastercard Gold, Mastercard World, Mastercard World Elite и Mastercard Platinum;
 10. Банка: Първа инвестиционна банка АД;
 11. Куриер: Еконт Експрес ООД предоставящи куриерски услуги и доставящи Стоките до посочения от Потребителя адрес;
 12. Отказ: правото на Потребителя да се откаже от Договора от разстояние в рамките на 14 дни от приемането на Стоките от Потребителя или от трета страна, различна от Куриера и посочена от Потребителя;
 13. Стандартен формуляр за отказ: образецът, включен в Приложение № 1.
 14. Непреодолима сила: Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора от разстояние.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: "Лаптоп.БГ" ЕООД
ЕИК: 175024112
ДДС номер: BG175024112

Седалище: гр. София, ул. Тайга 7
Адрес за упражняване на дейността (Централен офис): гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7
Телефонен номер: 02 490 1111
Работно време: 10:00 – 19:00
Електронна поща: office@laptop.bg

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 1. Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: гр. София, пл. ”Славейков” №4А
Телефонен номер: 02/9330565
Факс: 02/9884218
Електронна поща: info@kzp.bg
Интернет страница: www.kzp.bg

 1. ** Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)**

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

V. ПЛАТФОРМАТА

 1. Платформата е ексклузивен онлайн магазин, където Потребителите имат възможност да:

  1.1. Регистрират и създадат акаунт, за да разгледат съдържанието на Платформата и да получат достъп до ексклузивните оферти, достъпни на www.premiumoffer.bg, включително, но не само информация свързана със Стоките, техните характеристики, цени, условия на поръчка, плащане и доставка;
  1.2. Отправят електронни изявления във връзка със закупуване на Стоки и сключване и изпълнение на Договори от разстояние.
  1.3. Извършват плащания във връзка с Договори от разстояние, посредством платежните средства, приемани от Търговеца;
  1.4. Искат/получават допълнителна информация и съдействие по отношение на Стоките и/или Договора от разстояние;
  1.5. Получат информация относно потребителските права, отказ, гаранции, както и ракламационни процедури и процедури за Алтернативното решаване на спорове.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

 1. Във връзка с използването на Платформата, Търговецът може да изпраща на Потребителите обявления, уведомления, актуализации и от съобщения от технически и административен характер.
 2. Потребителят ще получава съобщенията по т.1. на адреса на електронна поща, предоставен по реда на т.IX.3.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието, достъпно на Платформата, е обект на авторско право, защитена търговска марка и/или предмет на други закони, свързани с права на интелектуална собственост и е собственост на Търговеца, неговите лицензополучатели, бизнес партньори и/или доставчици.
 2. Съдържанието на Платформата може да бъде използвано само за предвидената цел, за което е предоставена.
 3. Потребителят няма право, без предварително писмено разрешение от Търговеца, да копира, модифицира, променя, публикува, разпространява, препраща, продава или прехвърля, изцяло или частично, каквото и да е Съдържание за търговски цели, освен ако не е посочено друго в приложимото законодателство.

  3.1 Потребителят отговоря за надлежното получаване на разрешение от Търговеца преди да използва каквото и да е Съдържание, достъпно на Платформата.
  3.2 Потребителят има право да разглежда, използва, отпечатва и изтегля Съдържание от Платформата само за лични, информационни и нетърговски цели.

VIII. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ & ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

1.Търговецът може да събира, използва, съхранява или обработва по-друг начин лични данни, когато Потребителят посещава, регистрира акаунт, използва и/или подава поръчки на Платформата.
2. Подробно описание на начина, по който Търговецът борави с личните данни на Потребителя и използваните бисквитки на Платформата, е налично в Политиката за поверителност, достъпна тук.

IX. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Платформата e достъпна само за регистрирани Потребители.
 2. За да се регистрира в Платформата, Потребителят следва да отговаря на следните изисквания през целия период на използване на Платформата:

  2.1. Потребителят е физическо лице на възраст не по-малко от 18 години;
  2.2. Не са налагани и не съществуват ограничения на дееспособността на Потребителя;
  2.3. Потребителят притежава валидна платежна карта Mastercard.
  2.4. Потребителят предоставя по време на регистрацията и/или използване на Платформата точна, актуална и пълна информация.

 3. За успешна регистрация, Потребителят трябва да предостави в регистрационната форма:

  3.1. валиден адрес на електронна поща, който служи като идентификация (потребителско име) за влизане в акаунта и получаване на съобщения съгласно т.VI.1.
  3.2. парола по свой избор.
  3.3. INN/BINN на платежната му карта Mastercard с цел верификация на изпълнението на условието по т. 2.3. по-горе.

 4. Потребителят се съгласява, че всички дейности, които се извършват от неговия акаунт включително, но без ограничение, преглеждане на съдържанието на Платформата, приемане на условия, извършване на поръчки или плащания за Стоки, изпращане на електронни писма и друга електронна комуникация, ще се считат че са били направени и/или упълномощени от Потребителя.

 5. Потребителят носи отговорност за:

  5.1. запазване на поверителността на неговите потребителско име и паролата.
  5.2. за всички дейности, които се извършват чрез неговия акаунт и/или парола.
  5.3. всяка злоупотреба с акаунта от трети страни, доколкото на него може да му се вмени вина.

 6. Ако Потребителят узнае за злоупотреба или неразрешено използване на потребителското име, паролата и/или регистрирания акаунт, той трябва незабавно да информира Търговеца.

 7. Търговецът си запазва правото да ограничава или прекратява акаунти, да премахва или редактира Съдържанието или да отменя поръчки по свое усмотрение, доколкото това е позволено от закона.

X. ОФЕРТИ. ЦЕНИ.

 1. Всяка оферта съдържа пълно и точно описание и информация за наличността, характеристиките, състава, както и изображенията на предлаганите Стоки. Изображенията на Стоките не винаги възпроизвеждат точния външен вид, характеристики или произход на Стоките, тъй като действителният продукт може да варира в разумна степен с оглед напр. негови регионални спецификации.
 2. Ако дадена оферта е с промоционален характер (промоция), с ограничена продължителност или ако относно нея се прилагат определени специфични условия, това ще бъде изрично обозначено в офертата.
 3. Търговецът си запазва правото да променя или отменя оферта/промоция по всяко време, преди промоционалните стоки да са били успешно закупени от Потребителя, доколкото това е позволено от закона.
 4. Всички посочени цени са крайни и включват ДДС.

  4.1. Търговецът не начислява допълнителни такси върху крайната цена на поръчката.
  4.2. С оглед на конкретните условия на банката, издала съответната карта, е възможно за Потребителя да възникнат допълнителни разходи, представляващи такси, комисионни, лихвени проценти и разлика във валутните курсове, добавени от банката-издател на картата във връзка с предоставяните от нея услуги за картови разплащания.

XI. ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА.

 1. Договорът от разстояние се сключва изключително чрез електронни средства посредством Платформата.
 2. Договорът става валиден, когато Потребителят приеме офертата, направи поръчка и се изпълнят условията, посочени в настоящия раздел.
 3. Езикът на Договора от разстояние е български. Преводът на английски език се предоставя само за удобство и в случай на несъответствие или разминавания между българската и английската версия, текстовете на български език ще имат предимство.
 4. Процесът на поръчка за закупуване на Стоки и сключване на Договор от разстояние включва следните стъпки на Платформата:

  4.1. Избор на Стоките в желаното количество и спецификация;
  4.2. Добавяне на Стоките в кошницата за пазаруване.
  4.3. Преглед на параметрите на поръчката.
  4.4. При необходимост коригиране на поръчката с помощта на бутоните за промяна.
  4.5. Избор на предпочитан метод на доставка.
  4.6. Въвеждане на адрес за доставка.
  4.7. Избор на предпочитана платежна карта Mastercard.
  4.8. Приемане на тези Условия и избор на бутона "Плати".
  4.9. Въвеждане на информация за платежна карта Mastercard.
  4.10. Плащане съгласно т. XII.3 по-долу.
  5.С натискане на бутона “Плати” Потребителят потвърждава покупката в края на процеса на поръчка и се съгласява да приеме и плати закупената Стока.

 5. За всяка успешно направена и платена поръчка Търговецът незабавно потвърждава приемането на поръчката чрез:

  6.1. визуализация на страница за потвърждение, показваща спецификациите и условията на направената поръчка, които могат да бъдат изтеглени/запазени от Потребителя.
  6.2. електронно съобщение за потвърждение, съдържащо спецификациите и условията на направената поръчка.

 6. Ако дадена поръчка не може да бъде приета изцяло или частично, Потребителят ще бъде уведомен за това своевременно.

 7. По отношение на всички данни, предоставени по време на поръчката ( име, адрес на електронна поща, адрес на доставка, банкови данни), Потребителят:

  8.1. гарантира, че информацията е правилна и че не е използвал данни на трети лица.
  8.2. Се задължава незабавно да информира Търговеца за всякакви настъпили/необходими промени в данните.

 8. Информация за закупените Стоки се съхранява в Платформата съгласно условията и сроковете на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Потребителят има достъп до информацията за направените поръчки и плащания чрез своя акаунт.

XII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

 1. Търговецът приема онлайн плащания само със следните разплащателни карти Mastercard: Mastercard Gold, Mastercard World, Mastercard World Elite и Mastercard Platinum. Плащанията в Платформата не са ограничени само до разплащателната карта Mastercard, чийто INN/BINN е предоставен по време на процеса на регистрация на акаунта.
 2. Плащанията се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, поддържан от Първа инвестиционна банка.Плащанията се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, поддържан от Първа инвестиционна банка. Разплащателните карти Mastercard са защитени със стандарт за сигурност на средата за плащания PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

  2.1. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал директно в системата на Банката.
  2.2. Търговецът няма достъп до вписаната картова информация по време на платежния процес в системата на Банката.
  2.3. След приключване на плащането, последните 4 цифри от номера на използваната платежна карта се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.

 3. Плащания от разплащателната карта на Потребителя се осъществяват, след като:

  3.1. Потребителят е генерирал поръчка на Платформата и е натиснал бутона „Плати“.
  3.2. Платформата е препратила Потребителя на интернет страницата на Банката, където Потребителят въвежда данните на своята Mastercard карта;
  3.3. Потребителят е въвел данните си за плащане и е натиснал бутона „Плати“;
  3.4. Потребителят бива препратен обратно към Платформата, където се визуализира статуса на плащането.

 4. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банката-издател на картата на Потребителя във връзка с предоставяните от нея услуги за картови разплащания.

XIII. ДОСТАВКА

 1. Търговецът използва куриерските услуги на Еконт Експрес ООД.
 2. Доставката се осъществява на всички адреси на територията на Република България, където Еконт Експрес ООД има покритие за доставка.
 3. Всички доставки за Стоки, закупени от Платформата, са безплатни.
 4. Поръчана и закупена Стока се доставя на адрес, посочен от Потребителя или в офис на Куриера, в зависимост от предпочитанията на Потребителя.
 5. Поръчките се изпращат от Куриера в рамките на 3 работни дни от осъществяване на поръчката.
 6. Срокът за доставка на поръчката е съгласно графиците на Куриера, в работни дни и часове, но във всеки случай в рамките на 30 дни от датата на поръчката, освен ако не е договорен друг срок за доставка.
 7. Ако доставката е забавена, Потребителят ще бъде уведомен своевременно за това.

  7.1. В такива случаи Потребителят се обръща към Търговеца, за да извърши доставката в рамките на допълнително определен период от време в зависимост от обстоятелствата.
  7.2. Ако Търговецът не успее да достави Стоките в срока по т.7.1, Потребителят има право да развали Договора от разстояние и да му бъдат възстановени без неоправдано забавяне всички суми, платени по Договора от разстояние.

 8. Всички Стоки се доставят в опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.

 9. Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от Куриера, приеме Стоките.

XIV. ПРАВО НА ОТКАЗ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ.

 1. Потребителят има право да се откаже от Договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да понесе каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане на Стоките, в срок от 14 дни от:

  1.1. деня, в който Стоката е получена от Потребителя или от посочено от него трето лице, различно от Куриера;
  1.2. когато Потребителят е поръчал няколко Стоки с една поръчка: деня, на който Потребителят или от посочено от него трето лице, различно от Куриера, приеме последната Стока.

 2. По време на този 14-дневен период, Потребителят следва да полага дължимата грижа спрямо Стоката/ите и опаковката.

  2.1. Потребителят ще разопакова или използва Стоката само до необходимата степен за установяване на тяхното естество, характеристики и функционалност.
  2.2. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на Стоката, причинен от боравене със Стока, различно от разрешеното в т.2.1

 3. Потребителят упражнява правото си на отказ чрез недвусмислено заявление до Търговеца в 14-дневния срок, определен в т. 1. чрез:

  3.1. Онлайн формуляр за отказ, намиращ се на адрес https://laptop.bg/form_refuse. В този случай, Търговецът ще изпрати на Потребителя потвърждение за получаването на отказа по електронната поща, посочена в онлайн формуляра за отказ.
  3.2. Стандартен формуляр за отказ, изпратен по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на Търговеца, посочени в р.III.
  3.3. Друго недвусмислено заявление, представляващо изразено решение за отказ, изпратено по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на Търговеца, посочени в р.III

 4. Потребителят следва да изпрати Стоките или да ги предаде на Търговеца възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни, считано от деня, следващ заявлението по т.3.

  4.1. Потребителят трябва да върне Стоките с всички доставени аксесоари в оригиналното им състояние и опаковка.
  4.2. Потребителят трябва изцяло да заличи, изтрие и премахне всякаква информация и лични данни, които евентуално са били съхранени в закупените Стоки, и трябва да излезе от всеки акаунт, който евентуално е свързан с тях.
  4.3. До връщането на Стоките рискът от загуба и/или повреда на Стоки се поема от Потребителя.
  4.4. Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се носят от Потребителя.

 5. Потребителят поема преките разходи за връщането на Стоката.

 6. Търговецът възстановява всички плащания, различни от разходите по т.5, възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни след датата на заявлението за отказа.

  6.1. Търговецът може да изчака с възстановяване на плащанията, докато не получи Стоката/ите или докато Потребителят не докаже, че е върнал Стоките, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.
  6.2. Търговецът използва същото платежно средство, което Потребителят е използвал за извършване на първоначалната трансакция, като възстановява изплатените суми по същата банкова сметка, свързана с първоначално използваната платежна карта Mastercard.
  6.3. Възстановяването на сумите е безплатно за Потребителя.
  6.4. Търговецът не може да възстанови евентуални такси, добавени от банката, издала платежната карта на Потребителя, начислени във връзка с предоставените услуги за картови разплащания.

 7. Следните Стоки са изключени от правото на отказ:

  7.1. Стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които Търговецът няма влияние и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  7.2. Краткотрайни Стоки или Стоки с ограничена трайност.
  7.3. Запечатани Стоки, които поради здравословни или хигиенни причини не могат да бъдат върнати и разпечатани след доставката им;
  7.4. Стоки, които поради своето естество са необратимо смесени с други Стоки;

 8. Упражняването на правото на отказ прекратява:

  8.1. задълженията на Търговецa и на Потребителя за изпълнение на Договора от разстояние;
  8.2. допълнителни споразумения във връзка с Договора от разстояние.

XV. ГАРАНЦИЯ

 1. По отношение на гаранцията на Стоките се прилагат законовите разпоредби на българското законодателство.
 2. Търговецът гарантира, че Стоките отговарят на Договора от разстояние, със спецификациите, изброени в офертата, с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за Стоки от същия вид и отговарят на съществуващите законови разпоредби към деня на Договора от разстояние.
 3. Търговецът е отговорен за всяко несъответствие между Стоките и Договора от разстояние, което съществува към момента на доставката или се проява до 2 (две) от доставката, дори и да не е знаел за несъответствието.

XVI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

 1. Търговецът не твърди или гарантира, че използването на Платформата ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки.
 2. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на съдържанието на Платформата или по друг начин произтичащи от или във връзка с правните отношения, уредени от настоящите Условия, които са извън контрола на Търговеца.
 3. В случай на непреодолима сила (напр. стачки, екстремни метеорологични условия и др.), задълженията на Търговеца по Договора от разстояние се спират по време на периода на нейното действие.
 4. Ако продължителността на непреодолимата сила отнеме повече от 14 (четиринадесет) дни, както Търговецът, така и Потребителят имат право да прекратят Договора от разстояние, без да дължат обезщетение.
 5. Платформата може да съдържа връзки или препратки към интернет страници на трети страни, върху които Търговецът няма влияние или контрол. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и дейностите на тези интернет страници.
 6. „Мастъркард Юръп“ С.А не е администратор на Платформата, търговец или организатор на кампании, които се провеждат или представят на нея и не носи отговорност пред държавни институции, физически лица или компании, включително пред Потребителите и/или участниците в кампании, във връзка с условията за участие, механизма, както и по отношение на други условия на кампании с промоционален характер. Всички запитвания относно използването на Платформата и участието в промоционални кампании, Потребителите/участниците следва да отправят към Търговеца.

XVII. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Потребителят има право на рекламация във връзка с липсата на съответствие на продукта с Договора от разстояние, когато след доставката, при първата проверка или по време на съхранението, монтажа, изпитването или експлоатацията, са установени несъответствия с Договора от разстояние.
 2. Рекламациите могат да бъдат адресирани до Търговеца на данните за контакт, посочени в р.III, в срок от 2 (две) години след момента на доставката на Стоките, но не по-късно от 2 (два) месеца след установяване на липсата на съответствие с Договора от разстояние.
 3. При предявяване на рекламацията, Потребителят следва да посочи:

  3.1. предмета на рекламацията;
  3.2. предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума;
  3.3. адрес за контакт.

 4. Потребителят трябва да приложи всички документи, на които се основава рекламацията, включително:

  4.1. касов/системен бон или фактура;
  4.2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката;
  4.3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

XVIII. СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 1. Когато възникне спор между Търговеца и Потребител, който не е разрешен доброволно, Потребителят може да:

  1.1. отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като:
  1.1.1 се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове.
  1.1.2. инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.
  1.2. подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.
  1.3. подаде жалба до компетентния български съд.

 2. Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Потребителя, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.